POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mitte.pl.
2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Grzegorz Piszcz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą MITTE Technika Przemysłowa, 41-205 Sosnowiec, ul. Sucha 1, NIP: 625 225 94 56, REGON: telefon kontaktowy: 792 565 515, poczta elektroniczna: mitte@mitte.pl.
3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Zbiory danych osób korzystających ze strony internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
5. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

§ 2
Zasady prywatności
1. Administrator, podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim użytkownik powierzył dane Administratorowi.
2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
3. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
4. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§ 3
Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów
1. Administrator przetwarza dane osób korzystających ze strony internetowej w celu podjęcia kontaktu z Użytkownikiem, który wyraził na taki kontakt zgodę.
2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
3. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 4
Prawa i obowiązki
1. Administrator ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących osób korzystających ze strony internetowej organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, bez jakiejkolwiek przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług strony internetowej, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.